? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Projekt "Moje Lepsze Jutro"

Cele projektu: Projekt Moje Lepsze Jutro ma na celu podniesienie kwalifikacji i przekwalifikowanie się / zdobycie nowego zawodu przez 150 młodych osób w wieku 15 - 29 lat.

Bezrobotna osoba niezarejestrowna w Urzedzie pracy, która także się nie kształci przystepując do projektu w czasie doradztwa zawodowego ma określoną zgodnie ze swoimi predyspozycjami dalszą scieżkę w projekcie w postaci 2 obowiązkowych etapów:


1. Uczestnik kierowany jest na szkolenie / kurs dający mu nowe kwalifikacje zawodowe.

2. Po odbyciu szkolenia / kursu uczestnik odbywa 4 miesięczny staż w czasie którego otrzymuje miesięcznie 1200 zł stypendium stażowego.


Uwaga! Pracodawca przyjmujący na staż oraz uczestnik projektu nie ponoszą żadnych kosztów po swojej stronie. Odbycie kursu / szkolenia jest obligatoryjne.


Informacje szczegółowe na temat projektu MLJ

 • 1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: I. Osoby młode na rynku pracy
 • 1.2 Numer i nazwa Działania: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe
 • 1.3 Numer i nazwa Poddziałania: 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych
 • 1.4 Instytucja, której projekt podlega: Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie
 • 1.5 Numer naboru: POWR.01.02.02-IP.21-18-004/16
 • 1.6 Tytuł projektu: Moje Lepsze Jutro
 • 1.7 Okres realizacji projektu: od: 2016-10-01 do: 2018-09-30
 • 1.8 Obszar realizacji projektu: Województwo Podkarpackie
 • 2.1 Nazwa wnioskodawcy: Educare et Servire Fundacja Antoniego Kamińskiego

 • Koordynator Projektu: Antoni Kamiński - Tel. 603103698

  Adres e-mail: akaminski@educare.pl

  Adres strony www: http://www.educare.pl/

  Biuro projektu w Dębicy: Rynek 21 - Informacje i nabór tel. 793106443 lub e-mail: mljdebica@educare.pl


  Partnerzy:

  Nazwa organizacji/instytucji: Akademia Kształcenia Europejskiego Krzysztof Kuryłowicz


  Osoba do kontaktów roboczych:

  Asystent koordynatora: Joanna Kuryłowicz - Tel. 607764450 lub 507336679

  Fax. 717208599

  Adres e-mail: joanna.kurylowicz@gmail.com


  Głównym celem projektu Moje Lepsze Jutro jest zwiększenie-w terminie 01.01.2017-30.09.2018-zdolności i możliwości zatrudnienia 150 osób młodych na terenie Województwa Podkarpackiego

  Grupę docelową projektu stanowi 150 osób młodych(55K i 45M), w tym min.3 niepełnosprawnych(1K i 2M), w wieku 15-29 lat (min 50% UP to bierni zawodowo-KRYT.DOSTEPU 2) bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu-tzw. młodzież NEET(zg. z definicją przyjętą w POWER), niezarejestrowanych w urzędach pracy, (tzw. młodzież NEET)


  Otwarty nabór UP prowadzony będzie w terminach 01.2017 - 05.2018,uwzgl. model udzielania wsparcia w podziale na 3 edycje.

  Uwaga! Nabór po dniu 1 czerwca 2018 wyłącznie po zgodzie i zkwalifikowaniu wstepnym przez koordynatora projektu


  ZASADY REKRUTACJI:

 • bezstronna
 • jawna
 • w oparciu o przejrzyste kryteria
 • zapewniająca równość szans, w tym płci i dostęp do projektu ON(rodzaj i st. niepełnosprawności

  PROCEDURA REKRUTACYJNA:

 • Nabór zgłoszeń
 • Weryfikacja zgłoszeń
 • Publikacja list rankingowych
 • Podpisanie deklaracji udziału
 • Preferowany będzie udział osób:
 • niepełnosprawnych +5pkt.(orzeczenie/oświadczenie)
 • z wykształceniem gimnazjalnym i poniżej +8pkt., zasadniczym zawodowym +5pkt. lub średnim +3pkt.
 • bez dośw. zawodowego +5pkt lub stażem do 1 roku +3pkt.
 • Ad 2)
 • -na bieżąco sprawdzana będzie poprawność i kompletność zgłoszeń;
 • -ocena zgłoszeń(także pod kątem zakr. szkoleń),w tym przyznanie pkt. premiujących;
 • Ad 3)
 • -na podst. pozytywnie zweryfikowanych zgłoszeń wg przyznanej punktacji tworzone będą listy rankingowe(osobno dla K i M,aby zapewnić założoną proporcję płci);
 • -listy rankingowe w biurze projektu i publikowane na stronie www Wnioskodawcy;
 • -poinformowanie kandydatów/ek o wynikach rekrutacji(i dalszej procedurze) telefonicznie, mailowo lub pocztą;
 • -po 10osób z każdego naboru z najwyższą punktacją wśród nieprzyjętych do projektu wpisanych zostanie na listę rezerwową(wejdą do projektu, gdy któryś z UP nie wywiąże się z obowiązków formalnych, zrezygnuje bądź zostanie wykluczony z udziału w programie-dot. syt.,w której nie zrealizowano jeszcze 10% zajęć);
 • Ad 4)
 • -zakwalifikowani Uczestnicy Projektu podpiszą deklarację udziału, w tym zostaną zobowiązni do udzielenia Wnioskodawcy informacji nt. swojej sytuacji edukacyjno-zawodowej w okresie do 4tyg. po opuszczeniu programu.
 • Aktualizacja podstrony: 14.08.2018

  Regulamin rekrutacji
  Zal.1 Formularz zgloszeniowy
  Zal.2 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.3 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.4 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.5 Oświadczenie dotycz±ce uczestnictwa w projekcie
  Zal.6 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.7 Oświadczenie o posiadanym statusie na rynku pracy
  Zal.8 Oświadczenie o przynależności do kategorii NEET
  Zal.9 Formularz odwołania
  Zal.10 Oświadczenie Uczestnika Projektu
  Zal.11 Umowa uczestnictwa w projekcie

  Jeżeli nie otwierają Ci się pliki formularzy musisz zainstalować darmowy program Adobe Acrobat Reader
  Kliknij tu aby pobrać program w polskiej wersji


  Projekt „MOJE LEPSZE JUTRO” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Priorytet I. Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałanie 1.2.2 Wsparcie udzielane z Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych