? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Projekt NEET

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

1.2 Numer i nazwa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Centrum Projektów Europejskich

1.5 Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

1.6 Tytuł projektu: Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2019-09-30

1.8 Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Projekt realizowany w partnerstwie z: