? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...

Projekt Młodzież NEET

1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

1.2 Numer i nazwa Działania: 4.3 Współpraca ponadnarodowa

1.3 Numer i nazwa Poddziałania:

1.4 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony: Centrum Projektów Europejskich

1.5 Numer naboru: POWR.04.03.00-IP.07-00-003/16

1.6 Tytuł projektu: Młodzież NEET. Nowe metody aktywizacji oparte na współpracy ponadnarodowej

1.7 Okres realizacji projektu: od: 2017-08-01 do: 2019-09-30

1.8 Obszar realizacji projektu: Cała Polska

Celem projektu Młodzież NEET jest wypracowanie oraz wdrożenie przez min. 50 podmiotów w całym kraju, do 30.09.2019 r., przy współpracy z Partnerem ponadnarodowym, nowych rozwiązań i instrumentów, opartych na narzędziach i praktykach stosowanych w Wielkiej Brytanii, umożliwiających zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzieży NEET), co w efekcie pomoże tym osobom podjąć/utrzymać aktywizację edukacyjną/zawodową.

www.mlodziezneet.pl


Projekt realizowany w partnerstwie z:

Zapytania ofertowe:

2019.03.08 Zapytanie ofertowe na modyfikację platformy NEETPDF

Załącznik nr 1 Formularz ofertowyDOC

Załącznik nr 2 Oświadczenie o braku powiązań kapitalowych i osobowychDOC