Działa od 2004 roku...

Projekty zrealizowane

Turystyka wspólna sprawa

W latach 2006-2007 Fundacja brała udział w projekcie "Turystyka - wspólna sprawa". Był to projekt szkoleniowo-doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami byli pracownicy i menedżerowie firm z branży turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających pracodawców i organizacji wspierających rozwój turystyki. Rezultatem projektu była m.in pierwsza projekcja Szlaku Słowiańskiego - "U progu Karpat" wspólne opracowana przez Educare et Servire i Stowarzyszenie w Brzezinach ? jako ponadregionalny turystyczny produkt sieciowy. W projekcie Prezydent Fundacji Antoni Kamiński był ekspertem i trenerem szkoleń dla właścicieli obiektów i gospodarstw agroturystycznych w kilku województwach.

Program Mallorca

W latach 2006-2012 Fundacja wdrażała Program MALLORCA,w ramach którego rokrocznie dla ok.100-osobowej grupy organizowała staże i praktyki poprzedzone kursem j. hiszpańskiego i szkoleniem kulturowym w Polsce oraz 6-tyg. kursem ?Hotel-Szkoła", realizowanym na Majorce w warunkach rzeczywistego hotelu. Uczestnicy zdobywali umiejętności i kwalifikacje w zawodach: kucharz, kelner, pokojówka, recepcjonista. Wartość projektu ponad 5 mln zł.

Pegaz na stoku

Fundacja realizowała projekt "Pegaz na stoku" dla Gminy Dębica, w ramach którego powstał projekt budowy Grodu Słowiańskiego w Stobiernej.

Program Edukacji i Partnerstwa

W 2008 roku Educare et Servire realizowala "Program edukacji i partnerstwa na rzecz zrównoważonego rozwoju Doliny Wisłoki" we współpracy z partnerami krajowymi i zagranicznymi, przy wsparciu środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Ponad 200 godzin bezpłatnych kursów odbyły osoby zainteresowane rozpoczęciem własnej działalności gospodarczej. Kurs organizowany przez Fundację EDUCARE et SERVIRE, skierowany był w szczególności do osób bezrobotnych, zagrożonych trwałym bezrobociem oraz wykluczeniem społecznym jak i osób pracujących.

Euroregion Karpacki

Od roku 2012 EDUCARE et SERVIRE Fundacji A Kamińskiego bierze aktywny udział w projektach realizowanych przez Stowarzyszenie EUROREGION Karpacki POLSKA w ramach współpracy z SWISS CONTRIBUTION udział w sympozjach, konferencjach, wyjazdach studyjnych organizowanych w Polsce i Szwajcarii, (artkuły w Horyzontach) http://www.karpacki.pl/horyzont-alpejsko-karpacki-magazyn-stowarzyszenia/magazyn-do-pobrania/

Studia wykonalności

W latach 2012-2016 Fundacja Educare et SErvire na zlecenie Gminy Dębica i Gminy Jodłowa wykonała dwa obszerne Studium wykonalności Szlaku Słowiańskiego Dolina Wisłoki dla obszarów Gminy Dębica i Gminy Jodłowa.

Światowy Dzień Turystyki

Latem 2012 EDUCARE et SERVIRE na wygrała konkurs Urzędu Marszałkowskiego WP na organizację Wojewódzkich Obchodów Światowego Dnia Turystyki, który odbył się 29 wrześna 2012 w Osadzie/Grodzie Słowiańskim w Stobiernej k/ Dębicy.

"Mistrzowie Kuchni"

Projekt dla 100 kucharzy i personelu kuchennego z woj. podkarpackiego (mikro i małe firmy) podzielonych na 10 grup w 3 edycjach, którzy w ramach projektu zwiększyli swoją wiedzę i umiejętności dotyczące food cost, organizacji pracy i planowania w kuchni dnia codziennego oraz zarządzania zespołem kucharskim. Jednocześnie pod okiem Mistrzów Kucharskich doskonalili umiejętności samodzielnego przyrządzania różnych potraw oraz ich odpowiedniego serwowania. Szkolenie zakończone było egzaminem czeladniczym lub mistrzowskim w zawodzie kucharz. Wartość projektu 878 339,81 zł, w tym dof. z UE 746 588,84 zł

"W kierunku do samozatrudnienia"

Projekt dla 40 nauczycieli z woj. podkarpackiego, którzy stracili pracę po 31.12.2012; Projekt obejmował szkolenia zawodowe, których celem było podniesienie bądź zdobycie kwalifikacji w obszarze zgodnym z planowana działalnością gospodarczą oraz dofinansowanie na rozpoczęcie działalności: 40.000,00zł i sześciomiesięczne wsparcie pomostowe w kwocie 1.500,00zł/miesiąc. Projekt zrealizowany w partnerstwie z AKE - wartość 1 847 672,57 zł, w tym dofinansowanie z UE 1 570 521,68 zł

"Pracuj dla siebie"

Projekt przeznaczony był dla 38 osób, które utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu, zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego. Preferencją w projekcie objęte były osoby, które były zatrudnione w budownictwie, przetwórstwie przemysłowym, usługach turystycznych i gastronomicznych lub w handlu. Do projektu kwalifikowane był wyłącznie osoby, których potencjał finansowy uniemożliwiał założenie własnej działalności gospodarczej bez wsparcia EFS. Projekt realizowany w partnerstwie z AKE - wartość projektu 1 158 336,55 zł, w tym dof. z UE 984 586,07 zł.

Program Intensyfikacji Rozwoju Regionalnego Doliny Wisłoki

Konferencja "Rozwój Małych i Średnich Przedsiębiorstw jako generator zatrudnienia i warunek poprawy konkurencyjności polskich firm w aspekcie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej"