? Educare et Servire, Fundacja Antoniego Kamińskiego

Działa od 2004 roku...     


Projekt Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+


Fundacja Educare et Servire realizuje projekt pn. "Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+".

Projekt ma na celu zwiększenie, poziomu aktywności zawodowej 72 osób poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej pn. "Elastyczna ścieżka do zatrudnienia 30+", którego efektem będzie umożliwienie tym osobom podniesienie kwalifikacji lub kompetencji zawodowych, wsparcie doradcze i przygotowanie ich do podjęcia zatrudnienia po opuszczeniu programu.

Dla kogo?

kobiety i mężczyźni w wieku 30+, będące:
• osobami bez pracy (bezrobotnymi zarejestrowanymi lub niezarejestrowanymi poszukującymi pracy)
• zamieszkującymi na terenie województwa podkarpackiego
• nie posiadającymi przeciwskazań zdrowotnych do udziału w projekcie oraz do podjęcia zatrudnienia.

Zapraszamy w szczególności: osoby o niskich kwalifikacjach (wykształcenie ponadgimnazjalne, lub niższe), kobiety, osoby długotrwale bezrobotne, osoby 50+, osoby niepełnosprawne.

Co oferujemy?

• szkolenia zawodowe z egzaminem + stypendium szkoleniowe
• staże zawodowe płatne
• rozbudowane poradnictwo zawodowe (indywidualne i grupowe) i/lub pośrednictwo pracy
• wyżywienie podczas szkoleń i podczas zajęć grupowych
• pokrycie kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości wsparcia (w tym koszty transportu lokalnego) dla osób dojeżdżających
• badania lekarskie i ubezpieczenia na potrzeby staży i szkoleń
• koszty opieki nad osobą zależną/dzieckiem
• Udział w projekcie jest nieodpłatny dla wszystkich uczestników!

Kiedy?

Rekrutacja do projektu planowana jest w styczniu/lutym 2019 roku oraz w kwietniu/maju 2019 roku.

Pozostałe informacje:

1) Cele projektu: zwiększenie, w okresie 01.01.2019-31.03.2020, poziomu aktywności zawodowej 72 osób bezrobotnych i/lub poszukujących pracy bez pracy w wieku powyżej 29 r.ż., znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy, zamieszkujących na terenie województwa podkarpackiego, poprzez objecie ich kompleksowym programem aktywizacji zawodowej, umożliwiającym ucz. proj.:
• ustalenie indywidualnej ścieżki rozwoju zawodowego;
• nabycie/podniesienie/zmianę kompetencji/kwalifikacji zawodowych;
• nabycie umiejętności aktywnego poruszania się po rynku pracy;
• nabycie/aktualizacje praktycznego doświadczenia zawodowego i umiejętności funkcjonowania w naturalnym środowisku pracy.

2) Planowane efekty projektu:
• osiągnięcie efektywności zatrudnieniowej ogółem 44% uczestników projektu po opuszczeniu programu;
• uzyskanie kwalifikacji zawodowych przez 70% osób, które rozpoczęły i zakończyły udział w szkoleniach kwalifikacyjnych i/lub 50% uczestników projektu;
• uzyskanie kompetencji przez 85% osób, które rozpoczęły i zakończyły udział w szkoleniach kompetencyjnych.

WARTOSĆ PROJEKTU: 1 985 530,75 zł. Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 687 701,13 zł.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Aktualizacja podstrony: 2 stycznia 2018